• No : 3153
  • 公開日時 : 2023/11/07 18:31
  • 更新日時 : 2023/11/27 10:35
  • 印刷

【機種:温度調節計PXF】PXFの各接点出力の接点容量が知りたい。

PXFの各接点出力の接点容量が知りたい。
カテゴリー : 

回答

  • 制御出力a接点の場合:AC250V/DC30V 3A(抵抗負荷)
  • 制御出力c接点の場合:AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)
  • 警報出力a接点の場合:AC250V/DC30V 1A(抵抗負荷)
となります。詳細は製品のデータシートよりご確認ください。